Bài 1 khoá 3

Mô tả

Nội dung về bài 1

Bài tập

Câu hỏi
Làm bài

Bình luận : 2

Bài học rất hữu ích
saSADA

Danh sách video

Section 1 Introduction

1. Course Outline

5min

2. Those Dreaded Shortcut Keys

5min

3. Downloading and Installing Blender

5min
Section 8: Sculpting Basics

42. Lighting Types in Blender

5min

44. Exercise: Lighting up a Simple Interior Room

5min

45. Summary

5min